Sveznalice Banja Luka

Privatna predškolska ustanova “Sveznalice” u Banjaluci raspisuje poziv za prijem novih radnika

1. Diplomirani vaspitač/vaspitačica predškolske djece, položen stručni ispit
2. Diplomirani vaspitač predškolske djece, pripravnik

OPŠTI USLOVI
1.Da je državljanin BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

POSEBNI USLOVI POZICIJA 1.
1.Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Položen stručni ispit.

POSEBNI USLOVI POZICIJA 2.
1.Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Da prvi put zasniva radni odnos,
3.Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.